منوی دسترسی

قابل توجه دانشجويان آموزش الكترونيكي رشته مهندسي و مديريت ساخت (تهران) ورودي 91 و 92

 

 

  1. جهت اخذ درس پروژه تحقيق به نكات زير توجه گردد:
  • دانشجو مي‌بايست بعد از ترم دوم تحصيلي و گذراندن حداقل 9 واحد درسي اقدام به اخذ پروژه تحقيق نمايد.
  • معدل كل دانشجو در زمان اخذ درس پروژه تحقيق بايد حداقل 16 باشد. درصورت داشتن كار پژوهشي برجسته مورد تاييد گروه امكان اخذ پروژه تحقيق با معدل 15 نيز وجود دارد.
  • از ترم سوم به بعد امكان اخذ درس پروژه تحقيق وجود دارد.
  • قبل از ثبت نام براي درس پروژه تحقيق بايد فرم مربوطه توسط استاد راهنما امضاء و تحويل دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده گردد.
  • زمان اخذ درس پروژه تحقيق براي ترم اول ارديبهشت ماه و براي ترم دوم آذر ماه مي باشد.

 

دفتر تحصيلات تكميلي

دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست

10/12/92